• De BOSgroep Jeugd

    Een praktijk voor kinderen, jongeren en hun gezin

    aanmelden
  • Wij bieden volledig vergoede psychologische hulp

  • De BOSgroep Jeugd

    Een praktijk voor kinderen, jongeren en hun gezin

    aanmelden

Op dit moment is er helaas geen ruimte voor nieuwe cliënten binnen De Bosgroep Jeugd. U kunt daarom ook niet op een wachtlijst worden geplaatst (laatste update 12-06-2019). Woont u in de regio "groot Amsterdam" dan kunt u ook terecht op www.ikzoekjeugdhulp.nl. Hier zijn meer jeugdzorgaanbieders te vinden die vergoede zorg bieden. Bent u woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw verwijzer en/of de gemeente (CJG). Mocht dit niet lukken dan kunt u contact met ons opnemen.


VOOR WIE


De BOSgroep Jeugd is er voor kinderen en jeugdigen tussen de 0 en 18 jaar en hun ouders en/of verzorgers.


De meeste kinderen en jongeren ontwikkelen zich zonder problemen. Toch kan het voorkomen dat een kind moeite heeft met dingen die bij anderen vanzelf lijken te gaan.
Maakt u zich zorgen over uw kind of heeft u vragen over uw eigen handelen als ouder? Dan kunt u bij ons terecht. We bieden hulp bij enkelvoudige maar ook bij meer complexe problematiek.

Bij elke aanmelding zal gekeken worden naar een passend aanbod en zal een behandelplan worden opgesteld. Wanneer er vragen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de persoonlijkheidsontwikkeling of over het intelligentieniveau van het kind/de jongere, dan kan het nuttig zijn dit te onderzoeken. Hoe het onderzoek eruitziet, hangt af van de hulpvraag en de leeftijd.


WAT WE DOEN


De hulp kan gericht zijn op kind of jongere, ouders, gezin en school. We maken, afhankelijk van de klachten, gebruik van verschillende diagnostiek- en behandelmethoden.


Tot de mogelijkheden behoren:

• Onderzoek (diagnostiek) naar intelligentie, naar sociaal emotioneel functioneren en persoonlijkheidsonderzoek
• Psycho-educatie (uitleg en advies over het omgaan met bepaalde problemen)
• Ouderbegeleiding
• (Cognitieve)gedragstherapie (voor info: www.vgct.nl)
• Individuele begeleiding zoals leren omgaan met emoties, verbeteren van sociale vaardigheden, leren plannen en organiseren.
• Individuele (psycho)therapie
• Gezinsgesprekken
• EMDR (voor info: www.emdrkindenjeugd.nl)

Intake

De intake bestaat uit 1 tot 3 gesprekken waarin we kennismaken, de hulpvraag bespreken en de zorgen in kaart brengen. Bij het eerste gesprek zijn zowel de ouders als het kind/de jongere aanwezig. Tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken.


Adviesgesprek

Na deze eerste kennismakingsgesprekken volgt een adviesgesprek en wordt een behandelovereenkomst opgesteld. Hier kan blijken dat psychologisch onderzoek nodig is om de klachten en aanmeldreden beter te kunnen begrijpen. Na het uitvoeren van dit onderzoek vindt het tweede adviesgesprek plaats.


Behandelovereenkomst

In de behandelovereenkomst beschrijven we wat we met de behandeling willen bereiken en op welke manier we dat zullen gaan doen. Hier worden ook afspraken gemaakt over de frequentie van de gesprekken en de geschatte duur van de behandeling. De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten, van de doelen die u wilt bereiken en van de manier waarop u thuis bezig bent met de therapie. Wanneer u het eens bent met de inhoud van het behandelplan kan de behandeling starten.
De verwijzer ontvangt een brief met een samenvatting van de klachten en het plan van aanpak, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Wanneer de huisarts niet de verwijzer is, zal deze, met uw toestemming, ook een kopie krijgen van deze brief.


Wij maken, indien dit geïndiceerd is, gebruik van de verwijsindex via MULTISignaal. Hierin zijn wij vanzelfsprekend volledig transparant. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij je zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om je kind zo goed mogelijk te helpen. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.multisignaal.nl.


Evaluatie

Gedurende de behandeling evalueren we samen regelmatig aan de hand van het behandelplan of we op de goede weg zijn. Bij afronding van de behandeling sturen wij opnieuw een brief naar de verwijzer, met daarin het resultaat van de behandeling, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Wanneer de huisarts niet de verwijzer is, ontvangt deze, met uw toestemming, een kopie van de deze brief.


OVER ONS

Wij hebben jarenlang intensief samengewerkt als collega's binnen een grote GGZ instelling. Nu is het tijd om onze kennis en passie in te zetten binnen onze eigen praktijk. Ons doel is om op een persoonlijke en gedegen manier de benodigde hulp te bieden aan kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar en hun ouders. Wij zijn op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig op de praktijk. Op deze manier kunnen we goed samenwerken en elkaar op inhoudelijk vlak aanvullen.team img

Kirsten Scheffer

Vanaf het moment van afstuderen in 2004 aan de Universiteit van Amsterdam tot aan 2018 heb ik gewerkt binnen een grote GGZ instelling. In deze jaren ben ik verder opgeleid als GZ- psycholoog Kind & Jeugd, cognitief-gedragstherapeut en EMDR- therapeut. Ik heb een brede affiniteit met gedragsproblematiek, AD(H)D maar ook angst, dwang en somberheid zijn klachten waar ik veel mee gewerkt heb. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in rouwproblematiek bij kinderen en jeugdigen. Openheid, directheid en efficiënt werken zijn doelen die ik in mijn werkwijze nastreef. In onze praktijk vind ik het belangrijk dat er een ontspannen sfeer heerst; een plek om even tot rust te komen en die uitlokt tot een goed gesprek.

BIG registratie GZ psycholoog: 19920193525
AGB codes: persoonlijk 94101062 / praktijk 94063475
KvK-nummer: 67265952
Lidnummer VGCT: 303034
Lidnummer VEN: 34843

team img

Nathalie Wierstra

Na mijn afstuderen aan de universiteit van Utrecht heb ik de afgelopen achttien jaar als GZ-psycholoog en psychotherapeut in de GGZ gewerkt met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar én met volwassenen. Ik werk cognitief-gedragstherapeutisch, inzichtgevend en systeemgericht. Daarnaast ben ik EMDR-therapeut. Binnen de BOSgroep Jeugd werk ik met kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ik richt me op emotionele problemen en heb brede ervaring met de behandeling van angst, onzekerheid, somberheid, trauma en hechtingsproblematiek. Wat ik in de therapie probeer te bereiken, is dat de ander ervaart dat hij of zij ertoe doet. Pas dan kun je samen onderzoeken wat er anders kan en welke oplossingen er te bedenken zijn. Zo gaat iemand zich beter voelen en beter functioneren.

BIG registratie GZ psycholoog: 69064473825
BIG registratie psychotherapeut: 8906473816
AGB codes: persoonlijk: 94014335 / praktijk 94062906
KvK nummer: 65548094
Lidnummer VGCT: 7642
Lidnummer VEN: 35069
Lidnummer VKJP: 9137 (en supervisor)

team img

Saskia Vlaming

Na mijn afstuderen in 1999, ben ik als psycholoog op mijn stageplek blijven werken bij de Psychosociale afdeling van het Emma Kinderziekenhuis AMC. In 2002 heb ik de overstap gemaakt naar een grote GGZ instelling waar ik nog steeds een aantal dagen per week werk. Binnen deze instelling ben ik tussen 2005 en 2007 opgeleid tot GZ-psycholoog. De afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt met kinderen en jongeren van 0-23 jaar met uiteenlopende psychische problemen. Ik heb veel ervaring in het doen van diagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsproblematiek en aandachts- en concentratieproblemen. Daarnaast richt ik me onder andere op het behandelen van angst- en dwangklachten, trauma, stemmingsklachten en ouderbegeleiding. Een gelijkwaardig, vertrouwd en ontspannen onderling contact vind ik heel belangrijk in een behandeling. Pas wanneer een kind/jongere en zijn/haar ouder(s) zich vrij voelen om open te praten, is een behandeling echt effectief. Ik zie het daarom als mijn taak om een veilige en prettige sfeer te creëren.

BIG registratie GZ psycholoog: 59909064325
AGB codes: persoonlijk 94014337 / praktijk 94063998
KvK-nummer: 71221379

team img

Martine den Braber

Na mijn afstuderen in 1996 van de HBO-Verpleegkunde heb ik een periode gewerkt binnen een GGZ instelling voor volwassenen. Ik ben de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige gaan doen, omdat ik graag de overstap naar kinder- en jeugdpsychiatrie wilde maken. Na mijn afstuderen in 2001 heb ik 18 jaar gewerkt bij een grote GGZ instelling met de leeftijd van 0-23 jaar. Ik werk cognitief-, oplossings- en systeemgericht. Ik heb ervaring met het behandelen van emotionele problematiek, angstklachten, somberheid, identiteitsproblemen, eetstoornissen en ouderbegeleiding. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich in de therapie op zijn gemak gaat voelen en er openheid is, zodat we kunnen komen tot passende oplossingen die helpend zijn om weer prettig te kunnen functioneren.

Big registratie SPV: 39045977530
AGB code: persoonlijk 91104330
KvK-nummer: 74863118


portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img

De BOSgroep (18+)


De BOSgroep is een psychotherapiepraktijk met een breed en gevarieerd aanbod van deskundige psychologische hulp. Zij bieden hulp aan volwassenen van 18 jaar en ouder. Doordat wij ons op dezelfde locatie bevinden, is er een samenwerkingsverband waarbij we elkaar inhoudelijk aanvullen en er overleg plaats kan vinden.


www.debosgroep.nl


WAT U MOET WETEN


Aanmelden

Om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist, voorafgaand aan aanmelding bij de praktijk. Kinderen en jongeren kunnen ook verwezen worden door een jeugdarts of door een jeugdhulpverlener van de gemeente. Hierin moet staan dat het gaat om een verwijzing naar de basis GGZ of de specialistische GGZ. Nadat wij het aanmeldformulier via deze site hebben ontvangen, nemen wij binnen een week contact met u op.

Informatie en toestemming bij kinderen en jongeren

De leeftijd van het kind bepaalt wie informatie krijgt over de behandeling of toestemming moet geven voor een behandeling. Dit is als volgt geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO):
• Kinderen tot 12 jaar: ouders krijgen volledige informatie, op basis waarvan ze toestemming kunnen geven voor onderzoek en/of behandeling
• Kinderen van 12-16 jaar: zowel ouders als kind hebben recht op volledige informatie. Beide partijen moeten toestemming geven voor onderzoek en de behandeling. De jongere heeft een belangrijke stem: als deze niet wil, kan er geen behandeling gestart worden.
• Jongeren vanaf 16 jaar: toestemming van de ouders is niet meer nodig. De jongere vanaf 16 jaar mag zelf beslissen over de behandeling. Vaak is het wel wenselijk dat de ouders het traject steunen. In overleg met de jongere zal besproken worden welke informatie met de ouders wordt gedeeld.
Indien de ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben over een kind jonger dan 16 jaar, is vooraf toestemming van beide ouders nodig.

Gespreksduur

De duur van een intakegesprek is 60 minuten. De duur van een behandelgesprek bedraagt 45 minuten. Voor EMDR en gezinstherapie kan een afwijkende gespreksduur van 60 of maximaal 90 minuten afgesproken worden. De tijdsduur voor het afnemen van een psychologisch onderzoek wordt per keer bekeken en besproken. Wanneer jij/u te laat komt, gaat de tijd af van de gereserveerde gesprekstijd.

Afspraken afzeggen

Een afspraak afzeggen kan tot uiterlijk 24 uur (een werkdag) van tevoren. Voor het maken van een nieuwe afspraak dient u zelf contact met ons op te nemen.
Afzeggen kan telefonisch, via de voicemail, via WhatsApp of per e-mail.
Wanneer u niet of te laat afzegt (ongeacht de reden), worden er kosten bij u in rekening gebracht. Deze bedragen altijd 57 euro. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente.

Bereikbaarheid, vakanties en waarneming

Op dinsdag, woensdag en donderdag is er een telefonisch spreekuur van 12:00 tot 12:30 uur. Daarbuiten zal het niet altijd lukken om direct contact te hebben. Wij proberen binnen 24 uur te reageren op berichten, met uitzondering van de maandag, vrijdag en het weekend, want dan is de praktijk gesloten.
Buiten openingstijden van de praktijk kunt u in geval van crisis contact opnemen met uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u bij een crisissituatie contact opnemen met de doktersdienst. Het telefoonnummer van de dokterspost is altijd via de huisarts te verkrijgen. De dokterspost kan dan met u overleggen wat op dat moment het meest verstandig is.

Dossiervoering en privacy

Als GZ-psycholoog en psychotherapeut hebben wij een beroepsgeheim. De gesprekken met u zijn vertrouwelijk. Overleg met derden vindt alleen plaats met uw toestemming. Ook het verstrekken van informatie aan derden vindt alleen plaats met uw toestemming.
Van de behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden. Dit dossier is een op zichzelf staand dossier. Het is niet gekoppeld aan het landelijke Electronisch Patienten Dossier.
Wij zijn volgens de wet verplicht uw dossier na afloop van de behandeling 15 jaar te bewaren. U heeft recht op inzage in uw dossier. Hiervoor dient u een afspraak te maken.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen nemen wij deel aan verschillende intervisiegroepen, waarin anoniem gesproken wordt over zowel de indicatiestelling (wat is er aan de hand en wat is er nodig) als de behandeling.
Bij het in rekening brengen van de behandeling van kinderen en jeugdigen aan de gemeente wordt gescheiden van de factuur een specificatie aangeleverd met daarop geboortedatum, BSN- nummer, woonplaats, code behandeling en naam van de verwijzer.
Voor verdere informatie over ons privacybeleid, naar aanleiding van de Europese privacywet (AVG), kunt u hier meer lezen: privacybeleid van Kirsten Scheffer, privacystatement van Kirsten Scheffer, privacybeleid van Nathalie Wierstra, privacystatement van Nathalie Wierstra, privacybeleid van Saskia Vlaming en privacystatement van Saskia Vlaming.

Klachten

Wanneer u ondanks onze inspanningen om u zo adequaat mogelijk te helpen, klachten heeft over de behandeling dan bespreken we deze graag met u. Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met ons en als we er samen niet uitkomen dan kunt u kosteloos overleggen met het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 088-5551000 of info@akj.nl of klachtenformulier op hun website) of met de klachtencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).

Beroepscode

Als BIG-geregistreerd psychotherapeut en GZ psycholoog zijn wij gehouden aan de voor deze beroepen geldende beroepscode en vallen we onder het tuchtrecht van de Wet BIG.
De Wet BIG is een wet waarin onder andere de beroepen GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog worden geregeld. De Wet BIG bevat regels voor specifieke beroepen in de hulpverlening.
Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan officieel vastgestelde kwaliteitseisen. Voor meer informatie: www.bigregister.nl of telefoon: 0900-8998225.
BIG registratie van Nathalie: GZ psycholoog 69064473825 en Psychotherapeut: 8906473816
BIG registratie van Kirsten: GZ psycholoog 19920193525

VERGOEDING

De vergoeding van de kinder- en jeugd GGZ ligt bij de gemeentes Haarlemmermeer en Groot Amsterdam. Met een verwijzing zijn er geen verdere kosten aan onze hulp verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verwijzer.team img

Gemeente Haarlemmermeer

Voor 2018 heeft de BOSgroep Jeugd een contract afgesloten met de gemeente Haarlemmermeer. Hieronder vallen: Aalsmeerderbrug, Abbenes, Badhoevedorp, Beinsdorp, Boesingheliede, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, De Hoek, Hoofddorp, 't Kabel, Leimuiderbrug, Lijnden, Lisserbroek, Nieuw-Vennep, Nieuwe Meer, Nieuwebrug, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg, Schiphol, Schiphol-Rijk, Vijfhuizen, Weteringbrug, Zwaanshoek en Zwanenburg

team img

Groot Amsterdam

Onze praktijk heeft voor 2018, 2019 en 2020 een contract afgesloten met de gemeente Groot Amsterdam. Hieronder vallen: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad

CONTACT

De BOSgroep Jeugd


Op dit moment is er helaas geen ruimte voor nieuwe cliënten binnen De Bosgroep Jeugd. U kunt daarom ook niet op een wachtlijst worden geplaatst (laatste update 12-06-2019).

Praktijk De BOSgroep Jeugd

aanmelden

Akerdijk 235

1171 RA Badhoevedorp

Er is gratis en voldoende parkeergelegenheid


Telefoon Kirsten Scheffer: 06 21283837

Telefoon Nathalie Wierstra: 06 18192831


E-mail: kirstenscheffer@debosgroepjeugd.nl

E-mail: nathaliewierstra@debosgroepjeugd.nl


E-mail secretariaat: secretariaat@debosgroepjeugd.nl


Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag